TRV-RPS nr. 2019/1 van 15 februari 2019

p. 3
Yves De Cordt en/et Marieke Wyckaert - Het verhaal van een geslaagde fusie - L’histoire d’une fusion réussie

p. 5
Henri Culot - Editorial : Le coût du changement

p. 7
Sofie Cools - Standpunt : Besluitvorming inzake verwerving of vervreemding van significante vennootschapsactiva

p. 14
Thierry Tilquin et Kevin Alfers - Les opérations de restructuration et le transfert de la responsabilité contraventionnelle

p. 29
Sophie Jacmain, François-Guillaume Caspar, Céline Grégoire, Léonard Maistriaux et Alexander Roels - Chronique droit de l’insolvabilité 2017-2018


Rechtspraak

p. 65
Cour de cassation, 6 septembre 2018
Interpretatie van overeenkomsten - overeenkomst tot overdracht van aandelen - interpretatie bij twijfel - art. 1162 BW - art. 1602 BW (Matthias Schelkens : “When in doubt... Over de interpretatie van share purchase agreements in geval van twijfel”)

p. 73
Cour de cassation française, 28 février 2018
1. Fusie van vennootschappen - borgtocht - borgtocht voor alle sommen - schulden van de overgenomen vennootschap - 2. Fusie van vennootschappen - borgtocht - informatieplicht van de schuldeiser (nee) (Florence George : “Fusion de sociétés et cautionnement”)

p. 81
Cour de cassation, 11 octobre 2017
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen - vervallen van de strafvordering - overdracht van algemeenheid - afsluiting van vereffening - fusie - quasi-fusie (note)

p. 83
Hof van beroep te Gent, 10 september 2018
1. Rechtsmacht - onrechtmatige daad - bestuursfout - 2. Toepasselijk recht - bestuurdersaansprakelijkheid - fictie (Geert Van Calster : “Rechtsmacht van Belgische rechtbanken inzake de aansprakelijkheid van in het buitenland verblijvende bestuurders”)

p. 93
Hof van beroep te Brussel, 14 mei 2018
VZW - onbetaalde bedrijfsvoorheffing - externe bestuurdersaansprakelijkheid - algemene zorgvuldigheidsplicht (Bram Van Baelen : “Same, same, but different : de ene VZW-bestuurder is de andere niet”)

p. 102
Cour d’appel de Bruxelles, 21 décembre 2018
Aangifte faillissement - zaakvoerder/natuurlijk persoon - onderneming in de zin van art. I.1., 1°, a) WER (ja) - “professioneel” in gangbare betekenis term (Marijke Roelants : “De kwalificatie van de natuurlijke persoon-bestuurder als onderneming na de Wet Hervorming Ondernemingsrecht”)

p. 108
Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur, 6 décembre 2018
1. Verzoekschrift tot opening procedure gerechtelijke reorganisatie – territoriale bevoegdheid - centrum voornaamste belangen schuldenaar - zaakvoerder/natuurlijk persoon - andere onderneming dan vennootschap - 2. Verzoekschrift tot opening procedure gerechtelijke reorganisatie - zaakvoerder/natuurlijk persoon - onderneming in de zin van art. I.1., 1°, a) WER (ja) (note)

p. 111
Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai, 6 novembre 2018
1. Aangifte faillissement - schuldenaar in de zin van art. I.22, 8° WER - onderneming in de zin van Boek XX - art. I.22, 7° juncto art. I.1., 1°, a) WER - 2. Zaakvoerder/natuurlijk persoon - onderneming - twee voorwaarden - organisatie in eigen naam (nee) - beroepsactiviteit als zelfstandige (nee) - uitz. : beheer vermogen samengesteld uit verschillende rechtspersonen (note)

p. 115
Tribunal de commerce du Brabant wallon, 8 octobre 2018
Aangifte faillissement - zaakvoerder/natuurlijk persoon - onderneming in de zin van art. I.1., 1°, a) WER (nee) - geen persoonlijk economisch doel (note)

p. 116
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, 26 juni 2018
Aangifte faillissement - zaakvoerder/natuurlijk persoon - onderneming in de zin van art. XX.1, § 1, a) WER (nee) - geen persoonlijk economisch doel – geen inschrijving KBO - niet BTW-plichtig - geen boekhouding - vermoeden art. 3 KB nr. 38 niet toepasselijk (noot)


't Amendement

p. 118
Stijn De Dier - Reanimatie van de minderheidsvordering : enkele quick wins