TRV-RPS nr. 2017/7 van 15 november 2017

p. 771
Yves De Cordt et Henri Culot - Editorial : Voici venir le Code des sociétés et des associations !

p. 773
Didier Willermain - Le crowdfunding comme nouveau mode de financement des entreprises : le droit à l’ère du financement participatif

p. 805
Matthieu Duplat et Thomas Flament - Le nouveau Règlement Prospectus et ses conséquences sur la loi du 16 juin 2006

p. 844
Stefaan Loosveld - Standpunt : Het lot van de gelden op een bijzondere rekening geopend met het oog op een kapitaalverhoging in geval van faillissement van de vennootschap

p. 847
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2016 - april 2017)


Rechtspraak

p. 896
Hof van Justitie van de Europese Unie, 20 juli 2017
Prijsaanpassing - verplicht openbaar overnamebod - collusie - voldoende duidelijk en nauwkeurig - Overnamerichtlijn (Tom Vos : “Over de billijke prijs en de prijsaanpassing wegens collusie bij verplicht openbaar bod”)

p. 912
Cour de justice de l’Union européenne, 9 mars 2017
Vennootschapsregister - richtlijn 68/151/EEG - openbaarheid van informatie - persoonsgegevens - richtlijn 95/46/EG - recht om te worden vergeten (Edouard Cruysmans et Enguerrand Marique : “Quand l’oubli s’immisce en droit des sociétés : vers une limitation de l’accès aux données contenues dans les registres des sociétés ?”)

p. 930
Hof van Cassatie, 7 april 2017
Aansprakelijkheid van zaakvoerders - art. 265, § 2, lid 1 W.Venn. juncto art. 38, § 3octies, 8° Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid - verschuldigde sociale bijdragen - datum eerder faillissement

p. 932
Cour de cassation, 9 mars 2017
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - overdracht van niet volledig volgestorte aandelen (art. 250 W.Venn.) - inschrijving van de overdracht in het aandelenregister - bevrijding van de overdrager van zijn volstortingsplicht t.a.v. de vennootschap (Diego Lambrecht : “La cession de parts non entièrement libérées d’une SPRL libère totalement le cédant : la Cour de cassation se prononce enfin”)

p. 939
Hof van beroep te Antwerpen, 10 september 2015
Culpa in contrahendo - precontractuele informatieplicht – precontractuele onderzoeksplicht - “Bermudan swap” (Evariest Callens : “Culpa in contrahendo : harde landing voor de Bermudan swaps ?”)


’t Amendement

p. 965
Veerle Colaert - Het toepassingsgebied van de MiFIR-productinterventiemaatregelen