TRV-RPS nr. 2016/4 van 1 juli 2016

p. 313
Frank Hellemans - Editoriaal : Privacy in het vennootschapsrecht : “Mag het iets meer ?”

p. 315
Anne Tilleux et Julie Salteur - Administrateur de société, une fonction aux devoirs multiples

p. 341
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe en Wouter Verhoeye - Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2015


Rechtspraak

p. 388
Hof van Justitie van de Europese Unie, 9 september 2015
1. Richtlijn 2001/23/EG - begrip “overgang van onderneming” - ontbinding vennootschap - vennootschapsgroep - gedeeltelijke overname activiteiten, personeel en activa - behoud rechten van werknemers - behoud van identiteit - functionele band - 2. Artikel 267, alinea 3 VWEU - prejudiciële vraag - verwijzingsverplichting - nationale rechter - uitspraak in laatste aanleg - uiteenlopende interpretaties bij lagere rechterlijke instanties - “acte clair” - 3. Staatsaansprakelijkheid - kennelijke schending Unierecht - uitspraken rechterlijke instantie in laatste aanleg gewezen - nationale wetgeving die staatsaansprakelijkheid lidstaat en schadevergoeding onderwerpen aan voorafgaande vernietiging schadeveroorzakende beslissing - invloed gezag van gewijsde - rechtszekerheidsbeginsel (Florence Dusart en Filip Jorens : “Het begrip “overgang van onderneming” en de toepassing van het Europees recht”)

p. 405
Cour de Justice de l’Union européenne, 28 janvier 2015
Optreden in rechte - internationale rechterlijke bevoegdheid - verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 - aansprakelijkheidsvordering - uitgever financiële instrumenten - individuele belegger (Marc Fyon : “Regards croisés sur l’arrêt Kolassa et sur diverses questions liées aux actions en responsabilité à l’encontre des émetteurs d’instruments financiers”)

p. 430
Hof van beroep te Antwerpen, 5 november 2015
1. Aansprakelijkheid van zaakvoerders - gewone bestuursfout - contractuele aard - beoordelingsmaatstaf - beleidsmarge en marginale toetsing - 2. Aansprakelijkheid van zaakvoerders - absenteïsme - geen bestuursfout

p. 434
Hof van beroep te Gent, 19 oktober 2015
Exceptie van arbitrage - arbitreerbaarheid van vennootschapsgeschillen - vordering tot nietigverklaring besluit algemene vergadering - art. 178 W.Venn. (Anne-Sophie Houtmeyers : “Nietigheidsvorderingen betreffende besluiten van de algemene vergadering zijn arbitreerbaar”)

p. 439
Hof van beroep te Gent, 11 mei 2015
Aansprakelijkheid van bestuurders - verderzetting reddeloos verloren onderneming - quasi-immuniteit uitvoeringsagent - precontractuele aansprakelijkheid (Jasper Van Eetvelde : “Externe bestuurdersaansprakelijkheid wegens de verderzetting van een reddeloos verloren onderneming : een verduidelijking van de voorwaarden”)

p. 449
Rechtbank van koophandel te Antwerpen (afd. Antwerpen), 7 juli 2015
1. Aansprakelijkheid van bestuurders - vennootschapsvordering - geen “dubbele hoedanigheid” van de curator - 2. Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid - 3. Aansprakelijkheid van commissarissen - kwalificatie controleopdracht als inspanningsverbintenis - 4. Aansprakelijkheid van bestuurders - verjaring - ontslag bestuurder - opzettelijk verborgen fouten - 5. Aansprakelijkheid van bestuurders - tegenwerpbaarheid kwijting aan de curator - 6. Aansprakelijkheid wegens gewone bestuursfout - geen omgekeerde toerekening - 7. Actieve coëxistentie van aansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent - 8. Actieve coëxistentie van aansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de bestuurders (Cedric Berckmans : “Bestuurdersaansprakelijkheid op hete kolen. Over samenloop, coëxistentie en quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent”)

p. 470
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 23 juni 2015
Rechtsmacht - exceptie van arbitrage - interpretatie (met noot)


L’Amendement

p. 472
Philippe Lambrecht - Pour une définition légale de la gestion journalière