TRV-RPS nr. 2020/5 van 15 augustus 2020

p. 497
Sofie Cools - Editoriaal : Waarom hebben we vennootschapsvormen ?

p. 499
Philippe Bossard et Alice Dejollier - La dénomination de la forme légale des personnes morales depuis le 1er janvier 2020

p. 511
Anne-Grace Kleczewski - L’intelligence artificielle au service des administrateurs : une mise à l’épreuve de la collégialité ?

p. 527
Sarah Verschaeve en Lisa Bueken - Herstructureringen en omzettingen van verenigingen en stichtingen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

p. 552
Alexander Snyers - Standpunt : De (on)beperkte aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder

p. 559
Stan Brijs, Rubben Lindemans, Arie Van Hoe, Karen Paridaen, Alexander Roels en Jim Cardinaels - Kroniek insolventierecht 2019-2020

Rechtspraak

p. 593
Hof van Justitie van de Europese Unie, 16 mei 2019
Insolventie - procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag - prejudiciële vraag - Richtlijn 2001/23/EG - wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen - recht van de verkrijger om werknemers naar keuze over te nemen (Christophe Wathion : “Is er nog toekomst voor de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag ?”)

p. 601
Raad van State, zetelend in kort geding, 1 juni 2020
1. Procedure tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid - art. 6 KB nr. 4 van 9 april 2020 - verloop van de algemene vergadering - gebrek aan uiterst dringende noodzakelijkheid - 2. Procedure tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid - art. 6 KB nr. 4 van 9 april 2020 - verloop van de algemene vergadering - gebrek aan uiterst dringende noodzakelijkheid - gebrek aan nuttig effect (Tina Coen : “De besluitvorming van vennootschapsorganen in het kader van KB nr. 4”)

p. 604
Cour de cassation, 14 février 2020
Vennootschap met rechtspersoonlijkheid - sluiting van vereffening - einde van actieve rechtsbekwaamheid - passief voortbestaan (art. 198, § 1, 3de streepje W.Venn.; art. 2:143, § 1, 5de streepje WVV) - verweer door vereffenaar tegen reeds ingestelde vordering (Cedric Berckmans : “Het aanwenden van een rechtsmiddel na sluiting van de vereffening”)

p. 610
Hof van Cassatie, 7 november 2019
Vennootschap met rechtspersoonlijkheid - sluiting van vereffening - einde van actieve rechtsbekwaamheid - passief voortbestaan (art. 198, § 1, 3de streepje W.Venn.; art. 2:143, § 1, 5de streepje WVV) - verweer door vereffenaar tegen reeds ingestelde vordering - voortzetting van aanleg en aanwending van rechtsmiddel (noot)

p. 611
Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur, 2 juin 2020
1. Bijzonderevolmachtenbesluit nr. 15 van 24 april 2020 - COVID-19 - tijdelijke opschorting - toepassingsgebied - 2. Bijzonderevolmachtenbesluit nr. 15 van 24 april 2020 - COVID-19 - tijdelijke opschorting - toepassingsgebied - staking van betaling - 3. Bijzonderevolmachtenbesluit nr. 15 van 24 april 2020 - COVID-19 - tijdelijke opschorting - discretionaire bevoegdheid van de voorzitter

p. 614
Tribunal de l’entreprise de Liège, division Verviers, 16 décembre 2019
1. Naamloze vennootschap - verzoek tot nietigverklaring van een overdracht van schuldvordering - overnemer niet in het geding - vordering onontvankelijk - 2. Naamloze vennootschap - vordering tot nietigverklaring van een besluit van de raad van bestuur op grond van art. 523 W.Venn. - vordering voorbehouden aan de vennootschap - 3. Naamloze vennootschap - vordering tot nietigverklaring wegens machtsafwending en misbruik van meerderheid - toepassing per analogiam van de nietigheids-/schorsingsgronden voor besluiten van de algemene vergadering - schending van de gelijkheid tussen aandeelhouders die niet door het vennootschapsbelang kan worden gerechtvaardigd - 4. Naamloze vennootschap - vordering tot nietigverklaring wegens machtsafwending en misbruik van meerderheid - inachtneming van het groepsbelang (Alice Hannouille : “La nullité d’une décision de l’organe d’administration pour non-respect des règles de conflit d’intérêts et pour détournement de pouvoir/abus de majorité dans le contexte d’un groupe de sociétés : évolutions à la lumière du CSA”)

p. 637
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, 27 juin 2019
1. Volstrekte bevoegdheid - openbare overnamebiedingen - subjectief contentieux - art. 41 wet 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen - 2. Volstrekte bevoegdheid - openbare overnamebiedingen - subjectief contentieux - beoordeling van de bevoegdheid op het ogenblik van de instelling van de vordering - restrictieve interpretatie - 3. Volstrekte bevoegdheid – openbare overnamebiedingen - aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders van een vennootschap aan wie in de context van een openbaar overnamebod fouten of onwettigheden worden verweten (Thomas Flament : “L’action mettant en cause la responsabilité des administrateurs pour des faits culpeux intervenus dans le contexte d’une OPA ne relève pas de la compétence de la Cour des marchés”)

L’Amendement

p. 653
Nicolas Thirion - La commercialité : mort et résurrection (provisoire) ?