TRV-RPS nr. 2016/6 van 1 oktober 2016

p. 643
Carl Clottens - Editoriaal : Brexit : oh, the irony

p. 645
Arnaud Lecocq - Principe non bis in idem : vers l’esquisse d’une standardisation de l’Una Via procédural - expériences belges et françaises

p. 669
Roman Aydogdu - La Corporate Social Responsibility, le droit par-delà le marché et l’Etat (partie 1)

p. 705
Dirk Van Gerven en - et Yves De Cordt - Kroniek vennootschapsrecht - Chronique droit des sociétés 2015-2016


Rechtspraak

p. 750
Hof van Cassatie, 17 december 2015
Aansprakelijkheid bestuurders - onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW - geen vordering tot schadevergoeding - hoofdelijke aansprakelijkheid (Sarah De Geyter : “Aansprakelijkheid van bestuurders voor fiscale schulden : een materiële bevoegdheid van de rechtbank van koophandel”)

p. 752
Cour d’appel de Bruxelles, 24 septembre 2015
1. Sanctie van niet-ontvankelijkheid (art. 121, § 3 j° art. 120, § 3 Wet Financieel Toezicht) - recht op toegang tot een rechter (art. 6, § 1 EVRM) - 2. Sanctieprocedure voor de FSMA - administratieve overheid - toepassing algemene beginselen van behoorlijk bestuur - toepassing recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) - 3. Non bis in idem (algemeen rechtsbeginsel) - art. 73 Wet Financieel Toezicht - 4. Recht op een onpartijdige rechter (algemeen rechtsbeginsel, art. 6 EVRM) - 5. Marktmanipulatie (oud art. 25, § 1, 4° Wet Financieel Toezicht) - toepassingsvoorwaarden - 6. Marktmanipulatie (oud art. 25, § 1, 4° Wet Financieel Toezicht) - materiële en morele toerekenbaarheid aan een rechtspersoon - autonome interpretatie - 7. Marktmanipulatie (oud art. 25, § 1, 4° Wet Financieel Toezicht) - onoverkomelijke dwaling (algemeen rechtsbeginsel) als rechtvaardigingsgrond - 8. Sancties - bedrag administratieve geldboete (oud art. 72, § 3 Wet Financieel Toezicht) - proportionaliteitsprincipe - voorwaarden - 9. Sancties - nominatieve bekendmaking beslissing

(Dieter Gilis : “Financieel toezicht versus mensenrechten : op zoek naar de gulden middenweg”)

p. 808
Hof van beroep te Antwerpen, 24 september 2015
Aansprakelijkheid zaakvoerders - herhaalde niet-betaling bedrijfsvoorheffing en BTW - financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot faillissement - geen vermoeden van fout

p. 812
Arrondissementsrechtbank te Antwerpen, 13 november 2015
Aansprakelijkheid bestuurder - onbetaalde bedrijfsvoorheffing - materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel - geen geschil betreffende toepassing belastingwet (met noot Sarah De Geyter)


L’Amendement

p. 821
Philippe Malherbe - Proposition de loi modifiant le Code des sociétés pour améliorer l’information du créancier gagiste ou saisissant sur les valeurs des actions gagées ou saisies