TRV-RPS nr. 2016/5 van 15 augustus 2016

p. 477
Yves De Cordt - Editorial : Diversité et indépendance

p. 479
Laurent Legein - Le nouveau règlement Abus de Marché et ses conséquences pour les sociétés cotées belges

p. 523
Sébastien De Rey - Plaatsvervangende uitspraak bij misbruik van stemrecht in de algemene vergadering : mogelijkheden en grenzen

p. 555
Jacques Richelle et Laurent Verhavert - Point de vue : L’émission d’obligations automatiquement convertibles en droit belge

p. 559
Marleen Denef, Jan Theunis en Sarah Verschaeve - Kroniek verenigingen en stichtingen 2013-2014


Rechtspraak

p. 589
Hof van Justitie van de Europese Unie, 10 december 2015
1. Insolventieverordening - toepasselijk recht - vordering tot vergoeding betalingen voorafgaand aan faillissement valt onder Insolventieverordening - 2. Vrijheid van vestiging - vordering tot vergoeding betalingen voorafgaand aan faillissement jegens bestuurder buitenlandse vennootschap - geen schending (Arie Van Hoe : “Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen door een vennootschapsrechtelijke bril”)

p. 601
Cour de cassation, 25 juin 2015
Art. 7 decreet d’Allarde (huidig art. II.3 WER) - openbare orde - niet concurrentiebeding - partiële nietigheid - gerechtelijke matiging (Ine Schockaert : “Splitsbaarheid en gerechtelijke matiging van niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten bis”)

p. 617
Cour d’appel de Bruxelles, 15 octobre 2015
1. Gerechtelijk recht - organieke bevoegdheid - voortzetting van bevoegdheden t.a.v. derden - mandaat verleend aan advocaat - wet betreffende de continuïteit der ondernemingen - Luxemburgse holdingmaatschappij - ontvankelijkheid - 2. Begrip center of main interest - objectieve en door derden verifieerbare elementen - 3. Artikel 3.1 van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 - weerlegbaar vermoeden van lokalisering center of main interest op de plaats van de statutaire zetel - onderzoek naar de lokalisering van de economische activiteit (Eric Louis et Tibault le Hardÿ :  “La procédure de réorganisation judiciaire en Belgique, procédure cible en cas de forum shopping ? La notion centrale de “COMI” (center of main interest)”)


‘t Amendement

p. 628
Joeri Vananroye - De commanditair kan uit de kast


Het juiste woord

p. 636
Robby Houben - Overdracht versus delegatie van bevoegdheid aan het directiecomité : lost in translation ?