TRV-RPS nr. 2016/7 van 15 november 2016

p. 827
Werner Derijcke - Editorial : Supplique contre la pendaison des faillis à la lanterne

p. 829
Edouard-Jean Navez et Adrien Navez - L’identification et les sanctions du siège social fictif ou frauduleux en droit belge des sociétés

p. 847
Antoine Vandenbulke - Fondations, philanthropie et mécénat

p. 868
Roman Aydogdu - La Corporate Social Responsibility, le droit par-delà le marché et l’Etat (partie 2)

p. 909
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2015 - april 2016)


Rechtspraak

p. 963
Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 april 2016
Verdrag van Rome - toepasselijk recht - grensoverschrijdende fusie - fusie door overneming - bescherming van de schuldeisers - overgang van alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap (Kristof Maresceau : “Het lot van een obligatielening bij een (grensoverschrijdende) fusie : annotatie bij het arrest KA Finanz AG van het Hof van Justitie”)

p. 977
Grondwettelijk Hof, 9 juni 2016
Schuldeisersbescherming - kapitaalvermindering - grondwettelijk gelijkheidsbeginsel - lacune in de wetgeving - schending (Joost van Riel : “De gelijkheid van BVBA- en NV-schuldeisers bij kapitaalvermindering”)

p. 990
Hof van Cassatie, 19 november 2015
1. BVBA - overdracht van aandelen - kennisgeving vennootschap - 2. Uittreding - aanvang verjaringstermijn (Dirk Van Gerven : “Verjaring vordering tegen vennoten van een BVBA”)

p. 992
Hof van Cassatie, 21 oktober 2014
Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - constitutief bestanddeel - bedrieglijk opzet - bedrieglijke verplaatsing van de zetel (noot)

p. 995
Cour d’appel de Liège, 15 janvier 2015
1. Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - valse wijziging van de zetel - schade geleden door derden - moreel element - onrechtmatig voordeel - 2. Zetel - begrip (note)

p. 998
Hof van beroep te Gent, 4 januari 2016
CVBA - uitsluiting van een vennoot (noot Dirk Van Gerven)

p. 1004
Rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Kortrijk), 6 januari 2016
1. BVBA - aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout - drempel voor toepassing - 2. Kennelijk grove fout - begrip - afwezigheid van boekhouding - schadevergoeding - goede trouw (Dirk Van Gerven : “De uitsluiting van de verzwaarde aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout voor de zaakvoerder van de kleine BVBA”)

p. 1010
Tribunal de première instance du Hainaut (division Charleroi), 29 janvier 2016
CVBA - dagelijks bestuur -  contract gesloten door de gedelegeerd bestuurder - hoedanigheid - gerechtelijke bekentenis - verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder - hoogdringendheid en zeker belang - cumulatieve aard (Philippe Malherbe : “L’impossible inaction et la gestion journalière”)


’t Amendement

p. 1021
Marieke Wyckaert - Moderne communicatie in het Wetboek van vennootschappen : een eerste poging