Quotes

• De minister van Financiën gaat “ermee akkoord dat de kosten van spijzen en dranken en de cateringkosten die de belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij of zij organiseert voor bestaande of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen, inzake inkomstenbelasting volledig aftrekbaar zijn” (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 14 maart 2018, CRIV, 54 COM 844, 7). Waarom dit ministerieel standpunt een ommezwaai in de fiscale behandeling van de voormelde kosten betekent maar tegelijkertijd niet uitblinkt in helderheid, zie Fiscoloog van deze week, p. 2. 

• De taks op de effectenrekeningen “treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking [van de regeling] in het Belgisch Staatsblad”. “De eerste referentieperiode vangt [op dezelfde dag] aan en eindigt op 30 september 2018” (art. 17 en 18 van de wet van 7 februari 2018 “houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen”, BS 9 maart 2018). Bijgevolg loopt de eerste referentieperiode slechts van 10 maart 2018 tot 30 september 2018. Over de vraag of deze ‘verkorte’ referentieperiode enige invloed heeft op de berekening van de taks die nu voor de allereerste keer zal moeten gebeuren, zie Fiscoloog nr. 1558, p. 1.

• Een door de leden van de meerderheidspartijen ingediend wetsvoorstel heeft “tot doel om het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen vast te leggen en zo een einde te maken aan de rechtsonzekerheid die hierover bestaat sinds 1999” (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2848/001, 11). Zie Fiscoloog nr. 1557, p. 1, waar wordt uitgelegd dat dit wetsvoorstel meteen ook een einde kan stellen aan een problematiek inzake successierechten waaromtrent de ‘federale’ Administratie en de ‘federale’ Rulingcommissie nu al jaren overhoop liggen.