Quotes

• “Geen wettelijke bepaling voorziet in de principiële verwerping van de aftrek van intrestlasten van een lening aangegaan [voor de financiering van een kapitaalvermindering en/of een dividenduitkering]. Evenmin voorziet de wet principieel in de aanvaarding zonder meer van de aftrek van de intrestlasten van dergelijke lening” (Antwerpen 8 mei 2018). Over de vraag welke elementen een vennootschap volgens het hof dan concreet in de schaal moet leggen om de balans te doen doorslaan in het voordeel van de aftrek als beroepskost van de interesten, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

• De Administratie heeft een circulaire uitgevaardigd die “betrekking heeft op een aantal boekhoudkundige en fiscale bepalingen in verband met auteursrechten die worden verworven om duurzaam te worden gebruikt voor de bedrijfsactiviteit”. Zij benadrukt daarin onder meer dat “er fiscaal een onzichtbare reserve ontstaat wanneer verworven auteursrechten die bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsactiviteit te worden gebruikt niet worden geactiveerd overeenkomstig het boekhoudrecht en onmiddellijk voor het geheel ten laste worden gelegd van het resultaat in hetzelfde boekjaar” (Circulaire 2017/C/68 van 6 november 2017). Zie Fiscoloog nr. 1565, p. 1 over de vraag – waarop momenteel blijkbaar niemand het antwoord kent – wat de juiste bedoeling van deze circulaire is.

• De wet van 15 april 2018 (BS 20 april 2018, tweede editie) “voegt in de inkomstenbelastingen een vorm van willig beroep in tegen een beslissing over een bezwaarschrift zoals dat gekend is in het administratief recht” (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-0201/005, 5). Zie Fiscoloog 1564, p. 1 over de vraag wat dit nieuw ‘willig beroep’ precies inhoudt en of het in de praktijk veel soelaas zal kunnen bieden.