TRV 2015, nr. 6 van 1 oktober 2015

p. 493
Dirk Deschrijver en Wouter Verhoeye - Editoriaal : Fiscaal-bestuurlijk gebruik van strafvorderlijk onrechtmatig verkregen bewijs voor niet-punitieve doeleinden

p. 495
Thomas Moerman en Jan Lambertyn - Het interimdividend en het tijdstip van uitkering. Theorie en praktijk

p. 508
Dirk Van Gerven - Kroniek vennootschapsrecht 2014-2015


Rechtspraak

p. 573
Hof van beroep te Gent, 9 maart 2015
1. NV - overdracht van schuldvordering - materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel - 2. NV - overdracht van schuldvordering - geen voorafgaande beslissing van de algemene vergadering - onontvankelijk

p. 578
Hof van beroep te Brussel, 10 oktober 2014
Vennootschap - organieke vertegenwoordiging - optreden zonder vermelding van hoedanigheid - optreden in eigen naam - beoordeling feitenrechter - bewijslast (met noot)

p. 582
Hof van beroep te Gent, 19 september 2011
NV - faillissement - vordering tot volstorting van aandelen door de curator - verweer op basis van de enac en schuldvergelijking na samenloop - samenhang (met noot - Larissa Coninx : “Wacht eens even : over de opschorting van de volstortingsplicht op basis van de enac, schuldvergelijking na samenloop en gerechtelijke schuldvergelijking”)

p. 592
Rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Dendermonde), 22 december 2014
1. Bestuurdersaansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent - voorwaarden - fout - tekortkoming aan algemene zorgvuldigheidsplicht - schade - andere dan die welke voortvloeit uit wanuitvoering overeenkomst - 2. Bestuurdersaansprakelijkheid - precontractuele fase - quasi-delictuele aansprakelijkheid - 3. Bestuurdersaansprakelijkheid - voortzetten van een reddeloos verloren onderneming - geen beoordeling ex post (met noot - Sarah De Geyter : “Bestuurdersaansprakelijkheid wegens verderzetten van een reddeloos verloren onderneming : de rechter mag ondernemingsbeslissingen niet ex post beoordelen”)


‘t Amendement

p. 601
Carl Clottens - De tussentijdse staat van activa en passiva : referentiedatum en sanctie