TRV-RPS nr. 2023/1 van 15 februari 2023

p. 3
Alain François - Editoriaal : All we need is… purpose ?

p. 5
Maya Van Belleghem et Olivier Hermand - ELTIF, témoins du phénomène de retailisation et de la volonté d’accélérer la transition vers une économie plus durable

p. 29
Evariest Callens - Standpunt : Het minimum eigen vermogen van de AICB-beheerder : koppeling tussen AICB-wet en FSMA-reglement is sinds kort in tegenspraak met EU-recht

p. 35
Lieven Acke - Point de vue : Test de liquidité : faire rapport ou ne pas faire rapport, telle est la question

Rechtspraak

p. 37
Hof van Cassatie, 2 december 2021
1. Bestuurdersaansprakelijkheid - kennelijk grove fout - faillissement - oud art. 265 W.Venn. - art. XX.225 WER - 2. Uitzondering - kleine BVBA’s/ondernemingen - oud art. 265, tweede lid W.Venn. - art. XX.225, § 2 WER - bewijslast (Lauren De Brauwer : “Uitsluiting van de bijzondere aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout voor bestuurders van kleine ondernemingen : wie draagt de bewijslast ?”)

p. 43
Hof van beroep te Antwerpen, 16 september 2021
1. Aansprakelijkheid bestuurders - quasi-immuniteit - vordering tot extracontractuele schadevergoeding door contractuele schuldeiser - onverschuldigde betaling - wettelijke en geen contractuele grondslag - geen quasi-immuniteit - 2. Alarmbelprocedure - wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband - weerlegging - schade zou zich ook hebben voorgedaan bij naleving procedure - 3. Laattijdige neerlegging jaarrekening - wettelijk vermoeden van oorzakelijk verband - weerlegging - verbintenis dateert van vóór neerleggingsverplichting - 4. Niet-aangifte faillissement hoewel voorwaarden vervuld - geen oorzakelijk verband - vordering zou hoe dan ook onbetaald gebleven zijn - 5. Misbruik van vennootschapsgoederen - overdracht activa tegen vergoeding (via verrekening in rekening-courant/compensatie) - geen persoonlijke verrijking bestuurders - geen misbruik (Robbie Tas : “Het niet naleven van de alarmbelprocedure is niet altijd een grond voor bestuursaansprakelijkheid”)

p. 62
Cour du travail de Liège, division Namur, 12 décembre 2022
Collectieve schuldenregeling - ontvankelijkheid - voorwaarden - begrip

L'Amendement

p. 69
Déborah Gol - La dissolution des sociétés insolvables : la fin de l’opprobre ?