TRV-RPS nr. 2021/6 van 1 oktober 2021

p. 595
Philippe Lambrecht - Editorial : Mesurer, c’est savoir

p. 597
Bart Bellen, Kristof De Wael, Céline Mergeay and Breth Hermans - M&A Survey - 5th edition

p. 624
Sophie Jacmain, François-Guillaume Caspar, Alix de Brouchoven de Bergeyck, Céline Grégoire, Zoë Ledent et Léonard Maistriaux - Chronique droit de l’insolvabilité 2020-2021

Rechtspraak

p. 662
Grondwettelijk Hof, 15 oktober 2020
1. Artikel 2:59 WVV - rechtspersonen - intern reglement - bepalingen die raken aan rechten vennoten/aandeelhouders/leden - toegelaten - 2. Artikel 2:59 WVV - coöperatieve vennootschap - intern reglement - materies die statutaire bepalingen vereisen - bekendmaking (Bram Van Baelen : “Rechtspersoon zkt. aantrekkelijk en rechtszeker instrument vr. discrete afspraken. Indien intern reglement, gelieve zich te onthouden”)

p. 668
Hof van Cassatie, 7 december 2020
Aanstelling voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht - verlies vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gewone bestuursorganen (noot)

p. 670
Hof van beroep te Brussel, 14 juni 2016
1. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en garanties - termijn tot kennisgeving van een schadegeval - sanctie in geval van niet-naleving van de termijn - 2. Inbreuk op fiscale garanties - vordering tot schadevergoeding - niet-naleving van contractuele vervaltermijn - beroep op contractuele vervalsanctie - rechtsmisbruik (Elise Gonnissen : “Over de gevolgen van het niet-naleven door de koper van de contractuele termijn voor de kennisgeving van een schadegeval onder de verklaringen en garanties”)

p. 684
Hof van beroep te Gent, 26 maart 2012
1. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en garanties - termijn tot kennisgeving van een schadegeval - sanctie in geval van niet-naleving van de termijn - 2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en garanties - garantieprocedure - vorderingen van derden - 3. Inbreuk op fiscale garanties - vordering tot schadevergoeding - niet-naleving van contractuele kennisgevingstermijn - niet-naleving van procedure voor vorderingen van derden - verval van aanspraken koper (noot)

p. 689
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend in kort geding, 30 oktober 2020
1. Taalgebruik in rechtszaken - gebruik van anderstalige begrippen in de dagvaarding - 2. Vennootschappelijk deskundigenonderzoek (art. 7:160 WVV) - ontvankelijkheid - geen spoedeisendheid aantonen - 3. Vennootschappelijk deskundigenonderzoek - gegrondheid - gevaar voor de belangen van de vennootschap - 4. Vennootschappelijk deskundigenonderzoek (art. 7:160 WVV) - provisionering van de kosten (noot T.C.)

’t Amendement

p. 716
Bernard Tilleman en Nicolas Van Damme - Over de ‘de plano’ erkenning van de procesbekwaamheid van buitenlandse vennootschappen en verenigingen die aldaar procesbekwaam zijn