TRV-RPS nr. 2021/5 van 15 augustus 2021

p. 535
Ludo Cornelis en Régine Feltkamp - Editoriaal : Boeken 1 en 5 van het nieuwe BW : meer van hetzelfde voor rechtspersonen en vennootschappen ?

p. 537
Sarah Verschaeve en Lisa Bueken - De organisatie van de algemene vergadering van (internationale) verenigingen. Een (kritische) blik op de Wet van 20 december 2020

p. 547
Thomas Sion - Réflexions sur le thème des classes de titres

Rechtspraak

p. 559
Hof van Cassatie, 18 juni 2020
Onregelmatig genomen vennootschapsbesluit - niet nietig verklaard - behoud bindende kracht

p. 560
Hof van beroep te Gent, 17 februari 2020
Bestuurdersaansprakelijkheid - alarmbelprocedure (oud art. 332 W.Venn.) - verderzetten verlieslatende activiteit - laattijdige aangifte van staking van betaling - verzuim neerleggen jaarrekening - collectieve schade (Vincent Verlaeckt : “Vermeerdering van passief : staar u niet blind op het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen”)

p. 569
Tribunal de l’entreprise du Hainaut (division Charleroi), 11 mars 2020
1. VZW - overgangsrecht - aansprakelijkheid van bestuurders - het niet-terugwerkend karakter van feiten daterend van vóór de inwerkingtreding van het WVV - 2. VZW - aansprakelijkheid van bestuurders - aansprakelijkheid van de leden en oprichters - rechtsgrond van de aansprakelijkheidsvordering - deficitaire vereffening - causaal verband - vaststelling van het schadebedrag - veroordeling tot het vereffeningsdeficit - 3. VZW - aansprakelijkheid van bestuurders - onmogelijkheid om het schadebedrag vast te stellen - heropening van de debatten (Alicia Cauwenbergh : “Responsabilité des administrateurs négligents : quand ne rien faire coute très cher”)

’t Amendement

p. 587
Dries Rooses - Op naar meer consequentie inzake verbondenheid tussen vennootschappen