TRV-RPS nr. 2016/8 van 31 december 2016

p. 1025
Dirk Van Gerven - Editoriaal : De staat van de rechtspersoon

p. 1027
Tina Coen en Marieke Wyckaert - Time’s up : vertegenwoordiging van beide geslachten in de raad van bestuur is een feit

p. 1041
Elke Hellinx - Are Sinners Lending to Sinners ? Financial Assistance in Belgium and the UK - An Elegy

p. 1075
Benoit Pierart - Garanties conventionnelles en matière de cession de titres. Une coopération plus adéquate comme alternative au “Brexit” ?

p. 1101
Kristof Maresceau – Standpunt : Is de inbreng onder ontbindende voorwaarde in onvolkomen rechtspersonen toegelaten ?


Rechtspraak

p. 1105
Cour de cassation, 11 mars 2016
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder voor BTW-schulden - vermoeden - draagwijdte - fout en causaal verband - 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder voor BTW-schulden - weerlegging vermoeden - bewijslast - 3. Motivering van vonnissen en arresten - antwoord op conclusies (Philippe Malherbe : “Eluder la responsabilité solidaire du dirigeant en matière de TVA”)

p. 1112
Hof van Cassatie, 4 februari 2016
Faillissement - boedelschuld - beheer curator - nalatigheid (Matthias Gesquière en Jeffrey Renders : “Het Hof van Cassatie en de verdere verfijning van de kwalificatiecriteria inzake boedelschulden”)

p. 1115
Hof van Cassatie, 8 mei 2015
Vennootschap in oprichting (art. 60 W.Venn.) - overname door de opgerichte vennootschap - ontbindende voorwaarde - zakelijke werking - verval van voor de overname gevestigde zakelijke rechten of gelegde beslagen (Robbie Tas : “Aankoop van een onroerend goed namens een vennootschap in oprichting : overname heeft zakelijke werking en leidt tot opheffing voordien gelegd beslag”)

p. 1122
Hof van beroep te Gent, 1 juni 2015
Deficitaire vereffening - faillissement vennootschap in vereffening - faillissementsvoorwaarden (Jasper Van Eetvelde : “Het oneigenlijk gebruik van het faillissement als deficitaire vereffeningsprocedure”)

p. 1129
Hof van beroep te Gent, 18 mei 2015
Geschillenregeling - uittreding - peildatum (Jasper Van Eetvelde : “De zaakvoerder als superman in de geschillenregeling ?”)

p. 1136
Tribunal de commerce de Liège (division Liège), 17 novembre 2015
Onderzoeksbevoegdheid van de vennoot en zaakvoerder - artikel 166 W.Venn. - draagwijdte - concurrentieverbod in hoofde van de zaakvoerder - grondslag (Hélène Fichefet et Natalie Konings : “Le pouvoir d’investigation de l’associé et l’interdiction de concurrence dans le chef du gérant”)

p. 1150
Prés. Tribunal de commerce de Bruxelles, 18 février 2016
1. Naamloze vennootschap - kapitaalvermindering - miskenning van de voorwaarden vermeld in art. 613 W.Venn. - reële en niet-formele vermindering - 2. Naamloze vennootschap - rechtsmisbruik - eis tot zekerheid, gepaard gaande met een verzoek tot verbod tot terugbetaling aan de aandeelhouders - verzoek tot dwangsom - afwezigheid van rechtsmisbruik - 3. Naamloze vennootschap - kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders - geen verplichting tot zekerheidstelling in geval van solvabiliteit van de vennootschap - solvabiliteit niet aangetoond (Gabriela de Pierpont : “Réduction de capital par remboursement aux actionnaires - la protection des créanciers à tout prix”)


L’Amendement

p. 1164
Didier Willermain - Quelques suggestions pour améliorer le statut des administrateurs de sociétés anonymes


En bons termes

p. 1167
Philippe Lambrecht - Objet, objet de la société, objet social, doel, voorwerp, doel van de vennootschap, vennootschapsdoel. Pourrait-on simplifier ?