TRV-RPS nr. 2018/6 van 1 oktober 2018

p. 441
Diederik Bruloot - Editoriaal : Het einde van de Europese winterslaap

p. 443
Sofie Cools - Algemene beginselen inzake de bevoegdheden van de algemene vergadering en de raad van bestuur (Prijs Pierre Coppens)

p. 461
Romain Dambre - Le droit des sociétés face à l’innovation financière : l’exemple des contrats financiers sur actions (Prix Pierre Coppens)

p. 479
Christoph Van der Elst en Kato Sneyers - Belangenconflicten in beursgenoteerde vennootschappen : hoe effectief zijn de wettelijke transparantieverplichtingen ?

p. 498
Henri Culot et - en Dirk Van Gerven - Chronique droit des sociétés - Kroniek vennootschapsrecht 2017-2018


Rechtspraak

p. 534
Cour de justice de l’Union européenne, 7 mars 2018
1. Prejudiciële verwijzing - rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken - exclusieve bevoegdheid - artikel 22.2 verordening (EG) nr. 44/2001 - geldigheid van besluiten van organen van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging op het grondgebied van een lidstaat - 2. Prejudiciële verwijzing - verordening (EG) nr. 44/2001 - rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken - exclusieve bevoegdheid - artikel 22.2 - besluit van de algemene vergadering van een vennootschap tot gedwongen overdracht aandelen minderheidsaandeelhouders van die vennootschap aan haar meerderheidsaandeelhouder en tot vaststelling bedrag vergoeding die door de meerderheidsaandeelhouder aan hen moet worden betaald - gerechtelijke procedure met als voorwerp de controle van het redelijk karakter van die vergoeding (Arnaud Coibion et Gabrielle Viseur : “Les règles de compétence en matière de conflits internes aux sociétés : histoire d’un raccourci”)

p. 542
Cour de justice de l’Union européenne, 8 mars 2017
1. Prejudiciële verwijzing - 2. Directe belastingen - fusie door opslorping - vennootschappen van verschillende lidstaten - gemeenschappelijk belastingstelsel - voorafgaande goedkeuring van belastingdienst - belastingfraude of -ontwijking - vrijheid van vestiging - 3. Directe belastingen - fusie door opslorping - vennootschappen van verschillende lidstaten - gemeenschappelijk belastingstelsel - voorafgaande goedkeuring van belastingdienst - Richtlijn 90/434/EEG - artikel 11, lid 1, onder a) - belastingfraude of -ontwijking (Philippe Malherbe : “De l’utilité de l’uniformité. Illicéité de l’agrément fiscal préalable des fusions internationales ?”)

p. 548
Hof van beroep te Antwerpen, 15 juni 2017
1. Naamloze vennootschap - feitelijke vereffening - bestuurdersaansprakelijkheid - kennelijk grove fout - bepaling tijdstip staking van betaling – rechtsvordering schuldeiser - 2. Kennelijk grove fout - afwijzing quasi-immuniteit bestuurders - 3. Art. 530 W.Venn. - schadebegroting gedupeerde schuldeiser - ex aequo et bono (Roel Verheyden : “De vordering wegens kennelijk grove fout en de individuele schuldeiser”)

p. 561
Cour d’appel de Bruxelles, 21 avril 2017
1. Artikel 527 W.Venn. - aansprakelijkheid bestuurders - bestuursfout - 2. Artikel 527 W.Venn. - aansprakelijkheid bestuurders - normaal voorzichtig en redelijk bestuurder - 3. Naamloze vennootschap - bestuurder - voorwerp van het mandaat - geen aansprakelijkheid voor handelingen die niet voortvloeien uit het mandaat (Thomas Flament : “Article 527 du Code des sociétés : portée et objet du mandat conféré à l’administrateur”)

p. 573
Président du tribunal de commerce de Liège, siégeant en référé, 10 novembre 2017
CVBA - uitsluiting van vennoten (art. 370 W.Venn.) - onmiddellijke werking - hoogdringende eis - schorsing van de beslissing van een bestuursorgaan - machtsoverschrijding (art. 64, 3° W.Venn.) (Maïka Bernaerts : “La délicate rédaction des clauses d’exclusion et de perte de qualité”)

p. 585
Tribunal de commerce de Liège (division Namur), 5 septembre 2017
1. CVOA - uittreding - minimum aantal vennoten - 2. CVOA - uittreding - verplichting in hoofde van de uittredende vennoot (André-Pierre André-Dumont : “Démissionner ou céder ses parts dans une société coopérative : quelles conséquences ?”)

p. 592
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Gent), zetelend in kort geding, 15 november 2017
1. Spoedeisend karakter - onmiddellijke beslissing wenselijk om ernstige schade te voorkomen - 2. Goedkeuring jaarrekening - weigering in strijd met vennootschapsbelang

p. 595
Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen), zetelend in kort geding, 4 november 2016
Agendapunt - ontslag bestuurders - strijdigheid met vennootschapsbelang


L’Amendement

p. 600
Roman Aydogdu - La constitution de sociétés et la modification de statuts par acte d’avocat