TRV-RPS nr. 2018/5 van 15 augustus 2018

p. 347
Jean-Marc Gollier - Editorial : Droit des sociétés en transition

p. 349
Marc Fallon et Edouard-Jean Navez - La transformation transfrontalière d’une société par transfert du siège statutaire après l’arrêt Polbud

p. 386
Nele Somers - Aansprakelijkheidsprofiel van toezichthouders in de NV - “Quis custodiet ipsos custodies ?”

Rechtspraak

p. 401
Cour de justice de l’Union européenne, 25 octobre 2017
1. Vrijheid van vestiging - grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap - overdracht van de statutaire zetel zonder overdracht van de werkelijke zetel - werkingssfeer van de vrijheid van vestiging - 2. Vrijheid van vestiging - staat van oorsprong die een aan de omzetting voorafgaande vereffening vereist - beperking - 3. Vrijheid van vestiging - staat van oorsprong die een aan de omzetting voorafgaande vereffening vereist - rechtvaardiging – bescherming van de belangen van schuldeisers, van minderheidsaandeelhouders en van werknemers - proportionaliteitsbeginsel - 4. Vrijheid van vestiging - staat van oorsprong die een aan de omzetting voorafgaande vereffening vereist – rechtvaardiging - bestrijding van misbruik – proportionaliteitsbeginsel (note)

p. 405
Cour de cassation, 22 décembre 2016
Bestuurdersaansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent – coexistentie van aansprakelijkheden (note)

p. 408
Hof van Cassatie, 30 januari 2014
1. Bestuurdersaansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent - voorwaarden - fout - tekortkoming aan algemene zorgvuldigheidsplicht – schade - andere dan die welke voortvloeit uit wanuitvoering overeenkomst - 2. Bestuurdersaansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent - laattijdige neerlegging van jaarrekeningen - oorzakelijk verband - 3. Bestuurdersaansprakelijkheid - quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent - bijzondere faillissementsaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout – oorzakelijk verband (Cedric Berckmans : “Organieke vertegenwoordiging en het causaliteitsonderzoek bij quasi-immuniteit”)

p. 418
Hof van beroep te Antwerpen, 9 november 2017
1. Feitelijk bestuurder - contractuele niet-concurrentieverbintenis bestuurders - aanvang en einde concurrentieverbod - 2. Concurrentieverbod - vaste vertegenwoordiger - 3. Contractuele niet-concurrentieverbintenis bestuurders – bevoegde rechter - 4. Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk - voorwaarden (Nick Hallemeesch : “Concurrentie aan de vennootschap door ex-bestuurders en hun vaste vertegenwoordiger”)

p. 429
Cour d’appel de Liège, 27 avril 2017
1. S-BVBA - aansprakelijkheid vennoten jegens belanghebbenden - na verstrijken van drie jaar na oprichting van de vennootschap - dag van faillietverklaring - 2. S-BVBA - oprichtersaansprakelijkheid - kennelijk ontoereikend kapitaal (noot)

’t Amendement

p. 433
Dries Rooses - Naar een uniforme toets bij het vaststellen van verbondenheid tussen vennootschappen ?