TRV-RPS nr. 2018/4 van 1 juli 2018

p. 255
Marijke Roelants - Editoriaal : De GDPR en de bescherming van de persoonsgegevens van de rechtspersoon

p. 257
Jörg Heirman en Hannelore Geldof - Beslag op aandelen - onbekend is onbemind of onwerkbaar instrument ?

p. 269
Jacques Richelle et Olivia Walravens - Point de vue : Règlement Abus de Marché et entités publiques : les liaisons dangereuses

p. 276
Valérie Simonart - Chronique associations et fondations 2015-2016


Rechtspraak

p. 304
Hof van Justitie van de Europese Unie, 17 januari 2018
Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - werkingssfeer - aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten - maatschappelijk doel van een onderneming bestaande in de verkoop van handelsvennootschappen die in het vennootschapsregister zijn ingeschreven en uitsluitend met het oog op verkoop zijn opgericht - verkoop via de overdracht van de deelneming van de onderneming in de vooraf opgerichte vennootschap (Thomas Incalza : “Substantia ad substantiam. Over antiwitwascompliance door aanbieders van trust- of vennootschapsrechtelijke diensten en de dreigende functionele autonomie van het semistrafrecht”)

p. 317
Hof van Cassatie, 3 april 2017
Rechtsvordering tegen feitelijke vereniging - niet ontvankelijk - stuit de verjaring niet (noot Dirk Van Gerven)

p. 319
Hof van beroep te Antwerpen, 1 maart 2018
1. Bestuurdersaansprakelijkheid - bijzondere faillissementsaansprakelijkheid (art. 530 W.Venn.) - kennelijk grove fout - tekortkoming in toezichtstaak - dagelijks bestuur - bewijs - bewijslast curator - 2. Bestuurdersaansprakelijkheid - bestuursfout - passiviteit bestuurder - tekortkoming in toezichtstaak - dagelijks bestuur - aanvaarding bestuurdersmandaat - publicatie Staatsblad - bewijs - bewijslast curator (Nele Somers : “Toezicht als mantra of toch niet ? Toetsing van de controletaak van de raad van bestuur”)

p. 329
Hof van beroep te Gent, 18 februari 2013
1. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en waarborgen - fout van de verkoper of de koper - 2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en waarborgen - kennis in hoofde van de koper - bindende kracht - goede trouw (Thijs Herremans : “Kennis van de koper van aandelen : pacta sunt servanda vs. bona fides”)

p. 338
Tribunal de commerce de Liège (division Namur), 3 mai 2018
Gerechtelijke reorganisatieprocedure - Boek XX van het Wetboek van economisch recht - inwerkingtreding - toepassing op lopende procedures


L’Amendement

p. 340
Werner Derijcke - L’immarcescible commerçant, le sparadrap cornélien, l’entreprise Potemkine et la grenade dégoupillée