TRV-RPS nr. 2018/2 van 1 april 2018

p. 75
Robby Houben - Editoriaal : Schuldvergelijking en de bank : hoe zijn we ook alweer getrouwd ?

p. 77
David Blondeel - La ‘nouvelle’ procédure de dissolution judiciaire des sociétés


Rechtspraak

p. 101
Tribunal de l’Union européenne, 6 avril 2017
1. Staatssteun - maritiem transport - vergoeding openbare dienst - kapitaalverhoging - besluit waarbij steun onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt en terugvordering ervan wordt gelast - 2. Invereffeningstelling verzoekster - bekwaamheid om in rechte op te treden - behoud van procesbelang - geen afdoening zonder beslissing - begrip steun - dienst van algemeen economisch belang - criterium van particuliere investeerder - kennelijke beoordelingsfout - onjuiste rechtsopvatting - exceptie van onwettigheid - 3. Motiveringsplicht - rechten van verdediging - besluit 2011/21/EU - richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden - EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst - arrest Altmark
(Gabriela de Pierpont : “L’effet de la liquidation sur le maintien de la personnalité juridique d’une société commerciale”)

p. 111
Grondwettelijk Hof, 15 juni 2017
Financieel recht - staatswaarborg (bankdeposito’s) - aandelen die een natuurlijke persoon, in zijn hoedanigheid van vennoot, bezit in het kapitaal van een erkende coöperatieve vennootschap die actief is in de financiële sector - Europees staatssteunrecht - aanmeldingsplicht - rechtmatigheid van tenuitvoerlegging - gelijkheidsbeginsel
(Friso Bostoen, Pim Jansen en Karel-Jan Vandormael : “De Arco-garantieregeling na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof : terug naar af ? Een juridische analyse van de status quo”)

p. 122
Hof van Justitie van de Europese Unie, 21 december 2016
Staatswaarborg voor aandelen in coöperatieve vennootschappen - verenigbaarheid met depositogarantierichtlijn - Europees staatssteunrecht - verenigbaarheid met de interne markt - aanmeldingsplicht - rechtmatigheid van tenuitvoerlegging
(noot)

p. 123
Hof van Cassatie, 14 september 2017
Niet-concurrentiebeding - vrijheid van handel en nijverheid - openbare orde - onredelijke beperking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur
(Bart Bellen : “Geldigheidsvoorwaarden voor niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten”)

p. 127
Cour de cassation, 27 janvier 2017
Orgaan - verbintenis van de vennootschap en verbintenis van de natuurlijk persoon optredend als orgaan - transparantie van het orgaan - clausule van medeschuldenaar - dubbele hoedanigheid - ondertekening van de overeenkomst
(Henri Culot et Catherine Delforge : “Bis repetita placent : faut-il signer deux fois un contrat conclu en une double qualité ?”)

p. 135
Hof van beroep te Gent, 7 januari 2013 (tussenarrest)
Nietigheid verkoop van andermans zaak (art. 1599 BW) - schadevergoeding - weerslag nietigheid op contractuele vordering
(Alexander Tolpe : “Over een onzorgvuldige koper van andermans zaak die met lege handen achterblijft en het belang van geldige vertegenwoordiging”)

p. 144
Hof van beroep te Gent, 30 september 2013
Nietigheid verkoop andermans zaak (art. 1599 BW) - schadevergoeding - bewijs - persoonlijk karakter schadeposten - causaal verband
(noot)


L’Amendement

p. 146
Valérie Simonart - Critères d’indépendance des administrateurs